23.07.2021

Nawiązaliśmy współpracę z RCAG.

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. nawiązał współpracę z Regionalnym Centrum Aktywności Gospodarczej w Łodzi. Współpraca dotyczy internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o RCAG pod adresem: www.rcag.pl

22.07.2021

Witamy na nowej witrynie BKPPT

Zapraszamy do korzystania z nowej, odświeżonej strony internetowej Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.

Ośrodek innowacji
26.03.2018

Rusza projekt “Bon – apetyt na rozwój!”

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp.  z o.o. jako partner projektu zaprasza do udziału w projekcie „Bon – apetyt na rozwój!” skierowanym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudniowych z terenu województwa łódzkiego.

Wsparcie polega na przyznaniu bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na przeszkolenie swoich pracowników i siebie. Bony wykorzystane na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dofinansowane będą nawet do 80% wartości usługi (maksymalnie do 3 000 zł wraz z wkładem własnym na jednego pracownika).

Więcej szczegółów w załączonej ulotce POBIERZ

17.06.2015

Konkurs na inwestycję w B+R przedsiębiorstw

Drodzy Przedsiębiorcy, pod koniec lipca rusza konkurs w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Będzie można uzyskać wsparcie na tworzenie lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Więcej szczegółów już wkrótce.

06.02.2015

CSR – Doradztwo w zakresie Społecznej odpowiedzialności biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility) to współczesna koncepcja zarządzania firmą, która uwzględnia m.in. aspekty społeczne i środowiskowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Strategiczne podejście do tego zagadnienia, odpowiedni dobór i zintegrowanie działań CSR-owych z podstawową działalnością firmy przynoszą najlepsze długookresowe efekty. Rezultaty te mogą być obserwowane w wielu obszarach – od lepszego zarządzania ryzykiem począwszy poprzez budowanie  lojalności klientów, kontrahentów i pracowników po zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa czy wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów bądź usług.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu przedsiębiorstw tą tematyką oferujemy Państwu odpłatne doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania kompleksowej strategii CSR uwzględniającej aktualne standardy społecznej odpowiedzialności biznesu zawarte w ISO 26 000 oraz najnowsze trendy rynkowe.

W ramach Doradztwa CSR zajmujemy się także m.in.:

 • weryfikacją i uaktualnianiem istniejących strategii CSR-owych poprzedzonych audytem potrzeb
 • dobieraniem rozwiązań i narzędzi CSR odpowiednich do założonych celów strategicznych
 • opracowywaniem kodeksów etyki
 • analizą działań komunikacyjnych
 • wdrażaniem raportowania CSR
 • wspieraniem Klienta we wdrażaniu rozwiązań CSR-owych we współpracy z interesariuszami.

Oferujemy również szkolenia wewnętrzne przybliżające tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierające proces wdrażania rozwiązań CSR w organizacji skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników.

Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw zarówno dużych, jak i z sektora MSP. Wsparcie oferujemy także spółkom komunalnym, jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacjom pozarządowym.

29.01.2015

Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

OFEROWANE WSPARCIE

1.Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – w maksymalnej kwocie ok. 75 tysięcy złotych – dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej.

– absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;

– studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich);

– zarejestrowanych bezrobotnych;

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – w maksymalnej kwocie ok. 22 tysięcy złotych dla:

-osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”;

-podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

-zakładania działalności gospodarczej; form opodatkowania działalności gospodarczej; prowadzenia księgowości

Pożyczki udzielane będą odpowiednio na 7 lat (podjęcie działalności) i 3 lata (utworzenie miejsca pracy) z możliwością rocznej karencji

Zabezpieczenie wymagane to weksel i poręczyciel.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Lider projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A

22.01.2015

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Politechnika Łódzka serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu pn.: Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki  – otwarte możliwości, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek), godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, sala 104. 

Spotkanie skierowane jest w szczególności do firm zainteresowanych wdrożeniem badań naukowych, a także starających się o granty na tworzenie innowacji, bazujących na optymalnym wykorzystaniu produktów naturalnych, ich przetwarzaniu w użyteczne produkty, czystą energię i paliwa.

Celem spotkania jest prezentacja możliwości, jakie daje przystąpienie do Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki.

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki skupia ponad 60 firm, instytutów badawczych oraz uczelni z całej Polski. Przewodniczącym Platformy został prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej, a jego zastępcami zostali: prof. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Kazimierz Kujawa z Grupy MASPEX. 

Platforma przygotowała Program Sektorowy INNOBIO o wartości 550 mln zł złożony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Platforma jest miejscem, gdzie będą powstawały konsorcja z uczelniami i przemysłem, które będą ubiegały się o środki finansowe z różnych programów finasowania prac B+R. Planowane jest m.in. uczestnictwo w europejskich programie Bio-Based Industries Joint Undertaking (wartość tego programu to 3,7 mld euro) oraz w innych inicjatywach programu Horyzont 2020.

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać mailem na adres: kinga.golebiewska@lodzkie.pl lub telefonicznie: 42/ 291 97 52.

PROGRAM

09.01.2015

Zaproszenie do programu usług doradczych dla biznesu ŁARR S.A.

W imieniu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mamy  przyjemność Państwa zaprosić  do skorzystania z usług wsparcia przy prowadzeniu działalności gospodarczej świadczonych przez Regionalny Punkt Konsultacyjny ŁARR  S.A.

Usługi dedykowane są dla działających na rynku przedsiębiorców a także osób które chcą założyć działalność gospodarczą. Doradztwo jest świadczone w zakresie: konsultacji nt. profilu planowanej działalności; analizy form i źródeł finansowania, pomocy w przygotowaniu biznes planu oraz wyboru formy organizacyjno-prawnej firmy. Szczegółowe informacje na temat usług są dostępne na stronie:  http://larr.pl/zakres-uslug-rpk/

18.12.2014

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Zarządzanie kompetencjami w MSP”

Firmy w bezpłatnych działaniach analitycznych i szkoleniu aby zwiększyć wartość swojego biznesu a tym samym przysłużyć się rozwojowi branży budowlanej w  regionie.

Proponujemy firmom uczestnictwo w zamkniętym szkoleniu dla kadry zarządzającej i HR tych firm z zakresu zarządzania kompetencjami (proponowany termin – połowa stycznia 2015, liczebność grupy 15 osób z 10 firm) oraz opracowanie indywidualnego Planu Rozwoju Kompetencji w terminie dostosowanym do każdej z firm.

10.10.2014

VII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2014

 • Czy Polska może stać się zagłębiem start upoowym ?
 • Jakie możliwości rysują się przed młodymi przedsiębiorcami ?
 • Skąd wziąć środki na założenie i rozwoju działalności w woj. łódzkim.

Na te i inne pytania odpowiedzi poszukiwać będziemy na największym w regionie wydarzeniu dotyczącym start upów. Już 15 października 2014r. w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2014 na panelu “Łódzkie promuje start upy.

08.10.2014

MMP dostawcą usług dla osób starszych

Projekt ten jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw. (Zaznaczamy, że w tym projekcie, w przedsiębiorstwach mikro, wymagany jest fakt zatrudnienia minimalnie czterech pracowników na umowę o pracę).

Projekt ten jest pomocą przedsiębiorstwom w rozwijaniu biznesu w społeczeństwie starzejącym się. Jego główny cel to opracowanie pomysłów jak zachęcić klienta w wieku starszym do korzystania z usług  firmy.

Otrzymają Państwo indywidualny plan rozwoju dostosowany do branży, który pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych usług dla osób starszych, co przełoży się na wyniki finansowe firmy.

Statystyki pokazują, iż w Polsce na przestrzeni 10 – 20 lat zwiększy się liczba osób w wieku 60+ o 6,2 – 7,3 mln. Dlatego na przestrzeni zbliżających się lat będzie potrzeba stworzenia większej ilości usług dla osób starszych, zwłaszcza dla osób po 60 roku życia, niż na przykład dla dzieci czy młodzieży. Spowodowane jest to drastycznie starzejącym się społeczeństwem nie tylko w Polsce lecz w skali globalnej.

Przykładowe produkty projektu to m.in.: – pakiet usług „dodanych” skierowanych do klienta dojrzałego, – program angażowanie klientów w ochronę zdrowia osób starszych, – „program opieki” dla osób starszych, – opracowanie i wdrążenie programu „lojalnościowego” dla osób starszych – program obsługi klienta dojrzałego.

Płynące korzyści z wzięcia udziału w projekcie to np.: – zdobycie nowych klientów, dzięki poszerzeniu pakietu usług, – otrzymanie profesjonalnego planu rozwoju firmy, mającego na celu uruchomienie nowych usług lub dopracowanie istniejących pod kątem swojej branży, – indywidualnie dobrane szkolenia i usługi doradcze, – wsparcie doradcze podczas procesu uruchamiania usług, – wzmocnienie wizerunku swojego przedsiębiorstwa oferującego dodatkowe usługi osobom dojrzałym.

Zapisy pod linkiem: http://szkolenia-polska.pl/Szkolenie,mmp_dostawca_uslug_dla_osob_starszych,6636.html

12.03.2014

Zapraszamy do udziału w projekcie – „CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”

Projekt jest skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W jego zakresie mogą Państwo wybrać jeden produkt, który chcieliby Państwo rozwinąć w firmie, oraz na temat którego otrzymają Państwo indywidualnie opracowany plan rozwoju.

Przykładowe produkty do wyboru w zakresie CSR to m.in.: – polityka reklamacji, – polityka komunikacji dwustronnej z pracownikami, – polityka antykorupcyjna, – polityka odpowiedzialnej komunikacji z klientem, – system oceny pracowników, – system motywacyjny w zespole firmy, – program rozwoju osobistego pracowników.

Projekt nie wymaga dużego zaangażowania czasu, jednak przynosi przedsiębiorstwu konkretne korzyści, np.: – podniesienie poziomu innowacyjności firmy, które ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy, – budowanie lojalnego, kompetentnego, zmotywowanego zespołu pracowników, – budowanie przewagi firmy na tle konkurencji, – poprawa wizerunku firmy, jako partnera godnego zaufania w kraju oraz za granicą, – minimalizacja ryzyka biznesowego (karno-skarbowego), – obniżenie kosztów administracyjnych. W tym projekcie zostały ostatnie miejsca dla małych przedsiębiorstw z obszarów wiejskich lub miejsko – wiejskich.

Zapisy pod linkiem: http://szkolenia-polska.pl/Szkolenie,csr__spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu,6635.html

12.03.2014

Zapraszamy do udziału w projekcie “Nowe Horyzonty”


Projekt zapewnia możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz szkoleniowego sprawi, że każdy z uczestników będzie mógł zwiększyć swoją motywację do rozwijania dalszej kariery. W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo zawodowe indywidualne (12 godzin/osoba) i grupowe
 • szkolenia do wyboru: Pracownik obsługi biurowej, Logistyk/Spedytor, Opiekun osoby starszej
 • staż zawodowy z wynagrodzeniem

Zapewniamy w ramach szkoleń:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • przerwę kawową oraz obiadową
 • materiały szkoleniowe
 • profesjonalną kadrę szkoleniową
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • stypendium szkoleniowe
 • płatny staż

W projekcie mogą wziąć osoby będące:

 • mieszkańcem woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • zamierzają nabyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz podjąć zatrudnienie,

oraz należą do jednej z wymienionych grup docelowych:

 • utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do grupy bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,
 • zleceniodawca rozwiązał umowę cywilnoprawną z przyczyn zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych,
 • zleceniodawca nie przedłużył umowy cywilnoprawnej z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych.

Zapraszamy do kontaktu: 601 205 377