Klauzula

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych byłych pracowników i współpracowników Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. oraz uczestników projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zarząd Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich uczestników projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o tym, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Ciepłownicza 5,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy byłych pracowników i współpracowników Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z Państwa udziałem w jednym z projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy wszystkich uczestników projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej),
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników (dotyczy byłych pracowników i współpracowników Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię trwałości poszczególnych projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w którym braliście Państwo udział (dotyczy wszystkich uczestników projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej),
 • Posiadają Państwo prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).
 • Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych powyżej osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.