Doradztwo
tel: 605 639 105

image

Społeczna odpowiedzialność biznesu

doradztwo CSR dla firm, instytucji  

image

Pomoc w pozyskiwaniu dotacji UE

Kompelsowa usługa dla firm oraz osób fizycznych (od pozyskania do rozliczenia dotacji).

image

Studia wykonalności , biznes plany, itp

Wdrażanie systemów zarzadzania jakościa ISO, strategie inwestycyjne dla firm .

Text Size

Usługi doradcze

 

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.:

 •           posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
 •           jest instytucją niedziałającą dla zysku, zyski przeznaczane są na cele statutowe zgodnie z zapisami w Umowie Spółki,
 •           posiada bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP,
 •           spełnia powyższe warunki dłużej niż 6 miesięcy,
 •           posiada siedzibę na terytorium RP,
 •           świadczone przez BKPPT usługi zostały ujęte w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR),
 •           dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

 

Usługi doradcze świadczone przez BKPPT Sp. z o.o.

 (z możliwością pozyskania dofinansowania na świadczenie usług)

 1. Usługi doradcze świadczone na rzecz MŚP

 1.1. Doradztwo w zakresie strategii:

 1.1.1. Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa

 1.1.2. Opracowanie strategii marketingowej

 1.1.3. Opracowanie strategii kadrowej

 1.1.4. Opracowanie strategii finansowej

 1.1.5. Opracowanie strategii technologicznej

 1.1.6. Analiza wpływu warunków otoczenia na wybór celów strategicznych

 1.1.7. Opracowanie strategii zaspokojenia oczekiwao interesariuszy przedsiębiorstwa

 1.1.8. Poszukiwanie i wybór najlepszej strategii pod kątem osiągnięcia założonych celów

 1.1.9. Wsparcie w opracowaniu planów taktycznych

 1.1.10. Ocena kosztów realizacji różnych wariantów strategii

 1.2. Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania:

 1.2.1. Wyznaczenie najlepszych sposobów osiągnięcia celów w określonym czasie

 1.2.2. Opracowanie systemu nadzoru realizacji bieżących zadao w przedsiębiorstwie

 1.2.3. Opracowanie systemu i procedur korygowania wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bieżącą działalnośd przedsiębiorstwa

 1.2.4. Opracowanie optymalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

 1.2.5. Ustalanie sposobów wykonania planowanych zadao poprzez określenie dostępu do zasobów

 1.2.6. Podniesienie efektywności wykorzystania potencjału pracowników

 1.2.7. Analiza oraz optymalizacja wykorzystania zasobów materialnych i minimalizacji strat

 1.2.8. Analiza ryzyka i określenie sposobów jego eliminacji w zakresie osiągania założonych celów przedsiębiorstwa.

 1.3. Doradztwo w zakresie marketingu i promocji:

 1.3.1. Badanie rynku, w tym zapotrzebowania na produkt (wyrób/usługę)

 1.3.2. Badania oczekiwao klientów pod kątem cech i funkcjonalności projektowanego wyrobu/usługi

 1.3.3. Wsparcie w dokonaniu segmentacji rynku i wyborze docelowej grupy klientów, stworzenie odpowiadającej im oferty produktu/usługi

 1.3.4. Opracowanie planu wykorzystania własności intelektualnej jako elementu marketingu (np.,znak towarowy)

 1.3.5. Opracowanie kampanii marketingowej/promocyjnej

 1.3.6. Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych.

 1.4. Doradztwo w zakresie logistyki:

 1.4.1. Optymalizacja organizacyjna i finansowa transportu w przedsiębiorstwie

 1.4.2. Opracowanie systemu monitorowania dostaw surowców, podzespołów i produktów

 1.4.3. Opracowanie systemu przewozu pasażerów

 1.4.4. Opracowanie systemu zabezpieczenia transportu

 1.4.5. Doradztwo w zakresie pakowania/ konfekcjonowania i transportu towarów/produktów niebezpiecznych

 1.4.6. Opracowanie logistyki procesów produkcyjnych/usługowych

 1.4.7. Analiza i optymalizacja logistyki zaopatrzenia

 1.4.8. Analiza i optymalizacja logistyki zbytu gotowych wyrobów

 1.4.9. Doradztwo w zakresie realizacji zasady „6R” logistyki – właściwe produkty, ilośd, miejsce, termin, jakośd, koszty.

 1.5. Doradztwo w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych i świadczenia usług:

 1.5.1. Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług

 1.5.2. Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług

 1.5.3. Doradztwo w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych

 1.5.4. Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług

 1.5.5. Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług

 1.5.6. Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami

 1.5.7. Wsparcie w opracowaniu standardów świadczenia usług

 1.5.8. Doradztwo w opracowaniu i wdrożeniu systemu kontroli jakości

 1.5.9. Wsparcie w opracowaniu procesów produkcji/dystrybucji/świadczenia usług

 1.5.10. Doradztwo w wyborze i organizacji sposobów/systemów magazynowania w przedsiębiorstwie.

 1.5.11. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka i określeniu sposobów jego eliminacji w zakresie realizacji poszczególnych elementów procesów produkcyjnych /dystrybucyjnych/świadczenia usług

 1.6. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich:

 1.6.1. Wsparcie przedsiębiorstwa w przekształceniu zasobów kadrowych w związku z planowanym rozwojem

 1.6.2. Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i ich uzupełnienia

 1.6.3. Wsparcie w opracowaniu planu optymalizacji zatrudnienia i docelowej struktury kadrowej

 1.6.4. Wsparcie w przygotowaniu procesu rekrutacji (w tym np. określenie potrzeb personalnych i budowanie profilu kompetencyjnego kandydatów, opracowanie specyfikacji wymagao, przygotowanie profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej)

 1.6.5. Wsparcie w dokonaniu analizy metod zarządzania zasobami ludzkimi, budowa systemu adekwatnego do wielkości i profilu działania przedsiębiorstwa

 1.6.6. Doradztwo w zakresie marketingu wewnętrznego

 1.6.7. Doradztwo w zakresie opracowania ścieżki kariery pracowników

 1.6.8. Diagnozowanie, określenie potrzeb szkoleniowych i doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zespole

 1.6.9. Wsparcie w opracowaniu planu rozwoju kadr i struktury delegacji kompetencji

 1.6.10. Wsparcie w opracowaniu systemu motywacyjnego pracowników.

 1.7. Doradztwo techniczne i technologiczne:

 1.7.1. Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii

 1.7.2. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa

 1.7.3. Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie

 1.7.4. Doradztwo w zakresie metod testowania wydajności i funkcjonalności systemów/technologii i ich optymalizacja

 1.7.5. Wsparcie w określeniu założeo do projektu technicznego

 1.7.6. Konsulting infrastrukturalny

 1.7.7. Doradztwo w przygotowaniu założeo i zarządzaniu projektami technicznymi

 1.7.8. Wsparcie przy określeniu zakresu nadzoru techniczno-technologicznego

 1.7.9. Wsparcie w opracowaniu systemu monitorowania i testowania wydajności systemów związanych z procesem produkcyjnym

 1.7.10. Przeprowadzenie audytu innowacyjności.

 1.8. Doradztwo w zakresie transferu i wdrażania wiedzy i innowacji:

 1.8.1. Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych

 1.8.2. Audyt technologii

 1.8.3. Standaryzacja jakości

 1.8.4. Zarządzanie laboratoriami testującymi / certyfikującymi

 1.8.5. Organizacja zarządzania wiedzą i technologią, opracowania planu

 1.8.6. Audyt własności intelektualnej

 1.8.7. Analiza patent landscape

 1.8.8. Analiza freedom to operate

 1.8.9. Audyt działalności B+R

 1.8.10. Audyt wzorniczy

 1.8.11. Doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego

 1.8.12. Uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej

 1.8.13. Ocena potencjału komercyjnego i technicznego rozwiązao

 1.8.14. Budowa ścieżek komercjalizacji

 1.8.15. Wycena rozwiązao

 1.8.16. Usługi brokerskie dla przedsiębiorstw

 1.9. Doradztwo w obszarach społecznej odpowiedzialności:

 1.9.1. Audyt potrzeb w zakresie CSR

 1.9.2. Opracowanie strategii w zakresie CSR

 1.9.3. Weryfikacja i uaktualnienie istniejącej w przedsiębiorstwie strategii CSR

 1.9.4. Wsparcie w doborze rozwiązao i narzędzi CSR

 1.9.5. Wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu kodeksu etyki w przedsiębiorstwie

 1.9.6. Analiza i ocena działao komunikacyjnych i propozycja możliwości zmiany/uzupełnienia funkcjonującego modelu

 1.9.7. Wsparcie wdrożenia raportowania CSR

 1.9.8. Wsparcie wdrożenia rozwiązao CSR we współpracy z interesariuszami

 1.9.9. Wsparcie w zakresie problemów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwo.

 2. Usługi doradcze świadczone na rzecz MŚP do 24 miesięcy od daty rejestracji

 2.1. Usługi w zakresie preinkubacji:

 2.1.1. Mentoring (jako sposób realizacji usług – jak dalej)

 2.1.2. Opracowanie skali przedsięwzięcia

 2.1.3. Analiza ryzyka

 2.1.4. Analiza pozafinansowych zasobów posiadanych / niezbędnych do pozyskania

 2.1.5. Opracowanie harmonogramu dalszych działao

 2.1.6. Opracowanie wstępnego budżetu przedsięwzięcia

 2.1.7. Dobór możliwych źródeł finansowania

 2.1.8. Opracowanie planu marketingowego

 2.1.9. Ocena przedsięwzięcia pod względem możliwości odniesienia sukcesu rynkowego

 2.1.10. Opracowanie biznesplanu / studium wykonalności

 2.1.11. Ocena możliwości znalezienia odpowiedniego inwestora, zainteresowanego wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia

 2.1.12. Przygotowanie foldera informacyjnego – teasera

 2.1.13. Pomoc w pierwszych rozmowach i kontaktach z potencjalnym inwestorem.

 2.2. Usługi w zakresie wsparcia formalizacji prowadzenia działalności:

 2.2.1. Wsparcie w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej

 2.2.2. Wsparcie w zakresie wyboru formy opodatkowania

 2.2.3. Wsparcie w procedurze rejestracyjnej.

 2.3. Usługi we wczesnej fazie prowadzenia działalności gospodarczej:

 2.3.1. Doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności w aspektach formalnych, prawa pracy i finansowych (ZUS, obciążenia podatkowe etc.)

 

 

Niektórzy mówią, że w biznesie liczy się tylko zysk. Jest on oczywiście ważny, ale oprócz niego liczy się zaufanie do kontrahenta, jakość i kultura działania. Jeśli Twoja firma szuka profesjonalnych rozwiązań finansowych, oczekuje doradztwa czy pomocy w zakresie finansowania i nowych technologii, my Ci pomożemy.

Zapraszamy do współpracy z Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym, gdzie zaoferujemy Państwu kompletne wsparcie merytoryczne, handlowe i marketingowe oparte na naszej wiedzy i długoletnim doświadczeniu. 

Oferujemy takie usługi jak:

 • opracowania strategii rozwoju firmy, biznes planu, studia wykonalności,
 • pomoc doradcza przy realizacji projektów współfinansowanych z UE,
 • podstawowe doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (prawa, marketingu, podatków, produkcji),
 • doradztwo finansowe (analizy finansowe, studia wykonalności, wnioski kredytowe, promesy kredytowe, leasingi pojazdów i nieruchomości, faktoring),
 • konsultacje związane z prawami własności intelektualnej,
 • dostęp do informacji o poszukiwanych technologiach, transfer technologii oraz lista technologii gotowych do wdrożenia,
 • kojarzenie partnerów do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
 • informacje nt. krajowych i zagranicznych propozycji współpracy gospodarczej,
 • pomoc i doradztwo w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - z ang. Corporate Social Responsibility) to współczesna koncepcja zarządzania firmą, która uwzględnia m.in. aspekty społeczne i środowiskowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Strategiczne podejście do tego zagadnienia, odpowiedni dobór i zintegrowanie działań CSR-owych z podstawową działalnością firmy przynoszą najlepsze długookresowe efekty. Rezultaty te mogą być obserwowane w wielu obszarach - od lepszego zarządzania ryzykiem począwszy poprzez budowanie lojalności klientów, kontrahentów i pracowników po zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa czy wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów bądź usług.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu przedsiębiorstw tą tematyką oferujemy Państwu odpłatne doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania kompleksowej strategii CSR uwzględniającej aktualne standardy społecznej odpowiedzialności biznesu zawarte w ISO 26 000 oraz najnowsze trendy rynkowe.

W ramach Doradztwa CSR zajmujemy się także m.in.:

 • weryfikacją i uaktualnianiem istniejących strategii CSR-owych poprzedzonych audytem potrzeb
 • dobieraniem rozwiązań i narzędzi CSR odpowiednich do założonych celów strategicznych
 • opracowywaniem kodeksów etyki
 • analizą działań komunikacyjnych
 • wdrażaniem raportowania CSR
 • wspieraniem Klienta we wdrażaniu rozwiązań CSR-owych we współpracy z interesariuszami.

Oferujemy również szkolenia wewnętrzne przybliżające tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierające proces wdrażania rozwiązań CSR w organizacji skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników.

Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw zarówno dużych, jak i z sektora MSP. Wsparcie oferujemy także spółkom komunalnym, jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacjom pozarządowym.

Profesjonalnie szkolenia i doradztwo

Dołacz do grona naszych zadowolonych klientów. Postaramy się spełnić Wasze oczekiwania.