Otwieram firmę

Firma z POWEREM!

16.05.2022

Wyniki oceny biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe – IV EDYCJA

Uczestnicy IV edycji Projektu,

poniżej publikujemy listy z wynikami oceny merytorycznej biznesplanów oraz oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 10 biznesplanów, które uzyskały pozytywny wynik oceny oraz rekomendację do otrzymania wsparcia finansowego.

Serdecznie gratulujemy.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – IV edycja

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – IV edycja

Zwiń Rozwiń
11.04.2022

Ogłoszenie o naborze biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe – IV EDYCJA

W związku z realizacją projektu “Firma z POWEREM!” Realizator projektu ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników IV edycji. Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w terminie 27 – 28 kwietnia 2022 r. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku.

22.03.2022

Harmonogram bloku szkoleniowo-eksperckiego dla uczestników IV edycji

Poniżej zamieszczamy harmonogram bloku szkoleniowo-eksperckiego dla uczestników IV edycji projektu “Firma z POWEREM!”

10.03.2022

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – IV EDYCJA

W związku z zakończeniem prac komisji rekrutacyjnej zamieszczamy listy rankingowe.

Publikujemy ostateczną listę wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych dla IV edycji projektu “Firma z POWEREM!”. Informujemy, iż w przewidzianym terminie nie zostało wniesione żadne odwołanie od oceny merytorycznej

OSTATECZNA LISTA Z WYNIKAMI – KOBIETY

OSTATECZNA LISTA Z WYNIKAMI – MĘŻCZYŹNI

Jednocześnie prezentujemy listy osób zakwalifikowanych do projektu “Firma z POWEREM!” w ramach IV naboru oraz listy osób niezakwalifikowanych – listy rezerwowe.

LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA IV

LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA IV

LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA IV

LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA IV

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o dostarczenie do Biura Projektu w terminie do 21 marca br. dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego do udziału w projekcie, tj.:
1. Oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek (wystawionego z datą bieżącą) celem potwierdzenia statusu na rynku pracy.
2. Kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy cywilnoprawnej/innego dokumentu, celem potwierdzenia warunku dotyczącego utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Zwiń Rozwiń
01.03.2022

Wstępne wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – IV EDYCJA

W związku z zakończeniem etapu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IV edycji projektu “Firma z POWEREM!” poniżej publikujemy wstępne listy z wynikami dla kobiet i mężczyzn.

WSTĘPNA LISTA Z WYNIKAMI – KOBIETY

WSTĘPNA LISTA Z WYNIKAMI – MĘŻCZYŹNI

Osoby, które zgodnie z Regulaminem uzyskały wymagane minimum punktowe z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego i pozytywny wynik oceny zostały skierowane do kolejnego etapu tj. rozmowy z doradcą zawodowym – informacja ta znajduje się na listach wyników.

Poniżej publikujemy harmonogram rozmów z doradcą zawodowym. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości na rozmowę.

HARMONOGRAM ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Zwiń Rozwiń
11.02.2022

Wyniki oceny formalnej – IV Edycja

Z dniem 11.02.2022r. zakończona została ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru do projektu “Firma z POWEREM!”.

Zamieszczamy listę z wynikami oceny formalnej – formularze, które uzyskały ocenę pozytywną zostały skierowane do oceny merytorycznej.

LISTA

Zwiń Rozwiń
27.01.2022

IV nabór do projektu “Firma z POWEREM!” zostaje wydłużony.

Nabór do projektu “Firma z POWEREM!” zostaje wydłużony do dnia 03.02.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w godzinach 9:00 – 15:00

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do projektu Realizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników – taka informacja zostanie podana na stronie internetowej projektu co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru.

Zwiń Rozwiń
20.01.2022

Harmonogram wsparcia – IV EDYCJA

Poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia dla IV edycji projektu.

Zastrzegamy, iż podane terminy mogą ulec zmianie! W takim przypadku harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.

18.01.2022

Wyniki oceny biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe – III EDYCJA

Uczestnicy III edycji Projektu,

poniżej publikujemy listy z wynikami oceny merytorycznej biznesplanów oraz oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 10 biznesplanów, które uzyskały pozytywny wynik oceny oraz rekomendację do otrzymania wsparcia finansowego.

Serdecznie gratulujemy.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – III edycja

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – III edycja

Zwiń Rozwiń
28.12.2021

Ogłoszenie IV naboru do projektu “Firma z POWEREM!”

Ruszamy z naborem zgłoszeń do IV edycji projektu!

KIEDY?
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 10 do 27 stycznia 2022 r. w godzinach 9.00-15.00.

JAK?
Wypełniacie prawidłowo FORMULARZ REKRUTACYJNY oraz dołączacie odpowiednie załączniki, tj.:

OBOWIĄZKOWO:

 1. Zaświadczenie z ZUS – wzór
 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik nr 7

Szczegóły znajdziecie w REGULAMINIE REKRUTACJI. Wszystkie pliki są dostępne w zakładce “Dokumenty”.

DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ NA TRZY SPOSOBY:

 1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
 2. Drogą mailową na adres: power@ppt.belchatow.pl zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).
 3. Drogą pocztową na adres:
  Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. Ciepłownicza 5
  97-400 Bełchatów

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej (osobiście lub drogą pocztową), powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

GDZIE?
Biuro projektu:
BKPPT Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów

Zwiń Rozwiń
21.12.2021

Ogłoszenie o naborze biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe – III EDYCJA

W związku z realizacją projektu “Firma z POWEREM!” Realizator projektu ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników III edycji. Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w terminie 10 – 11 stycznia 2022 r. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku.

17.12.2021

Wyniki oceny biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe – II EDYCJA

Uczestnicy II edycji Projektu,

poniżej publikujemy listy z wynikami oceny merytorycznej biznesplanów oraz oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 10 biznesplanów, które uzyskały pozytywny wynik oceny oraz rekomendację do otrzymania wsparcia finansowego.

Serdecznie gratulujemy.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zwiń Rozwiń
26.11.2021

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – III EDYCJA

W związku z zakończeniem prac komisji rekrutacyjnej zamieszczamy listy rankingowe.

Publikujemy ostateczną listę wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych dla III edycji projektu “Firma z POWEREM!”. Informujemy, iż w przewidzianym terminie nie zostało wniesione żadne odwołanie od oceny merytorycznej

OSTATECZNA LISTA Z WYNIKAMI – KOBIETY

OSTATECZNA LISTA Z WYNIKAMI – MĘŻCZYŹNI

Jednocześnie prezentujemy listy osób zakwalifikowanych do projektu “Firma z POWEREM!” w ramach III naboru oraz listy osób niezakwalifikowanych – listy rezerwowe.

LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA III

LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA III

LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA III

LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA III

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o dostarczenie do Biura Projektu w terminie do 7 grudnia br. dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego do udziału w projekcie, tj.:
1. Oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek (wystawionego z datą bieżącą) celem potwierdzenia statusu na rynku pracy.
2. Kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy cywilnoprawnej/innego dokumentu, celem potwierdzenia warunku dotyczącego utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Zwiń Rozwiń
23.11.2021

Ogłoszenie o naborze biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe – II EDYCJA

W związku z realizacją projektu “Firma z POWEREM!” Realizator projektu ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II edycji. Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w terminie 6 – 7 grudnia 2021 r. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku.

22.11.2021

Aktualizacja harmonogramu rozmów z doradcą zawodową – III EDYCJA

W związku z zaistniałą sytuacją losową i koniecznością zmiany terminu rozmów z doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do III edycji projektu “Firma z POWEREM!” poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram rozmów.

18.11.2021

Zakończenie etapu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – III EDYCJA

W związku z zakończeniem etapu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III edycji projektu “Firma z POWEREM!”  poniżej publikujemy wstępne listy z wynikami dla kobiet i mężczyzn.

WSTĘPNA LISTA Z WYNIKAMI – KOBIETY

WSTĘPNA LISTA Z WYNIKAMI – MĘŻCZYŹNI

Osoby, które zgodnie z Regulaminem uzyskały wymagane minimum punktowe z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego i pozytywny wynik oceny zostały skierowane do kolejnego etapu tj. rozmowy z doradcą zawodowym – informacja ta znajduje się na listach wyników.

Poniżej publikujemy harmonogram rozmów z doradcą zawodowym. Prosimy o zapoznanie się i punktualne przybycie oraz zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

HARMONOGRAM ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Zwiń Rozwiń
05.11.2021

Wyniki oceny formalnej – III EDYCJA

Z dniem 5.11. br. zakończona została ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach III naboru do projektu “Firma z POWEREM!”.

Zamieszczamy listę z wynikami oceny formalnej – formularze, które uzyskały ocenę pozytywną zostały skierowane do oceny merytorycznej

-LISTA-

Zwiń Rozwiń
03.11.2021

Harmonogram wsparcia – III EDYCJA

Poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia dla III edycji projektu.

Zastrzegamy, iż podane terminy mogą ulec zmianie! W takim przypadku harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.

20.10.2021

Nabór do III edycji projektu “Firma z POWEREM!” zostaje wydłużony

Młodzi z POWERem, na Waszą prośbę wydłużamy nabór do trzeciej edycji projektu do 29.10.2021r. Dokumenty rekrutacyjne możecie składać w godzinach 9:00 – 15:00.

PAMIĘTAJCIE! Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do projektu Realizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników – taka informacja zostanie podana na stronie internetowej projektu co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru.

Zwiń Rozwiń
14.10.2021

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – II EDYCJA

Młodzi z Powerem,
mamy to! Poniżej prezentujemy listy osób zakwalifikowanych do projektu “Firma z POWEREM!” w ramach II naboru oraz listy osób niezakwalifikowanych – listy rezerwowe.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o dostarczenie do Biura Projektu w terminie do 29 października br. dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego do udziału w projekcie, tj.:
1. Oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek (wystawionego z datą bieżącą) celem potwierdzenia statusu na rynku pracy.
2. Kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy cywilnoprawnej/innego dokumentu, celem potwierdzenia warunku dotyczącego utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA II

LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA II

LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA II

LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – EDYCJA II

Zwiń Rozwiń
14.10.2021

Ostateczna lista wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II edycja.

Publikujemy ostateczną listę wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych dla II edycji projektu “Firma z POWEREM!”. Informujemy, iż w przewidzianym terminie nie zostało wniesione żadne odwołanie od oceny merytorycznej

OSTATECZNA LISTA Z WYNIKAMI – KOBIETY

OSTATECZNA LISTA Z WYNIKAMI – MĘŻCZYŹNI

08.10.2021

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia – II EDYCJA

Zamieszczamy aktualizację harmonogramu udzielania wsparcia dla uczestników II edycji projektu “Firma z POWEREM!”

05.10.2021

Zakończenie etapu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

W związku z zakończeniem etapu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji projektu “Firma z POWEREM!”  poniżej publikujemy wstępne listy z wynikami dla kobiet i mężczyzn.

WSTĘPNA LISTA Z WYNIKAMI – KOBIETY

WSTĘPNA LISTA Z WYNIKAMI – MĘŻCZYŹNI

Osoby, które zgodnie z Regulaminem uzyskały wymagane minimum punktowe z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego i pozytywny wynik oceny zostały skierowane do kolejnego etapu tj. rozmowy z doradcą zawodowym – informacja ta znajduje się na listach wyników.

Poniżej publikujemy harmonogram rozmów z doradcą zawodowym. Prosimy o zapoznanie się i punktualne przybycie oraz zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

HARMONOGRAM ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Zwiń Rozwiń
04.10.2021

Zaproszenie na spotkanie informacyjne – 13 października – Piotrków Trybunalski

Drodzy Młodzi z Powerem z powiatu piotrkowskiego,
w dniu 13 października b.r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie “Firma z POWEREM!”. Startujemy o godz. 10.00 w sali nr 25.

Na spotkaniu przedstawimy Wam zasady rekrutacji i udziału w projekcie.
Link do zgłoszenia znajdziecie TUTAJ.

Zgłoszenia możecie wysyłać do 12 października. W razie pytań dzwońcie —– > 881-551-200
Pamiętajcie, liczba miejsc ograniczona!
Zapraszamy!

Zwiń Rozwiń
27.09.2021

Harmonogram wsparcia – II EDYCJA

Młodzi z Powerem, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia dla II edycji projektu. Zapoznajcie się z nim i zanotujcie daty w kalendarzu.

PAMIĘTAJCIE: Terminy podane w harmonogramie mogą ulec zmianie! W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA – II EDYCJA

Zwiń Rozwiń
24.09.2021

Wyniki oceny formalnej – II EDYCJA

Informujemy, iż z dniem 24.09.br zakończona została ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do II EDYCJI projektu „Firma z POWEREM!”.

Poniżej zamieszczamy wyniki po ocenie formalnej. Formularze, które uzyskały pozytywną ocenę, zostały skierowane do oceny merytorycznej.

– LISTA –

Zwiń Rozwiń
23.09.2021

Ogłoszenie naboru do III edycji projektu “Firma z POWEREM!”

Młodzi z POWEREM, ruszamy z naborem zgłoszeń do III edycji projektu!

KIEDY?
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od 4 do 21 października br. w godz. 9.00-15.00.

JAK?
Wypełniacie prawidłowo FORMULARZ REKRUTACYJNY oraz dołączacie odpowiednie załączniki, tj.:

OBOWIĄZKOWO:

 1. Zaświadczenie z ZUS – wzór
 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik nr 7

Szczegóły znajdziecie w REGULAMINIE REKRUTACJI. Wszystkie pliki są dostępne w zakładce “Dokumenty”.

DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ NA TRZY SPOSOBY:

 1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
 2. Drogą mailową na adres: power@ppt.belchatow.pl zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).
 3. Drogą pocztową na adres:
  Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. Ciepłownicza 5
  97-400 Bełchatów

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej (osobiście lub drogą pocztową), powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

GDZIE?
Biuro projektu:
BKPPT Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów

Zwiń Rozwiń
22.09.2021

Zaproszenie na spotkanie informacyjne – 12 października – Bełchatów

Drodzy Młodzi z Powerem,
Nabór do drugiej edycji został zamknięty i teraz nasz quest —- > ocena złożonych przez Was formularzy.
Jednak nie zwalniamy tempa i już wkrótce, bo w październiku b.r. ogłosimy kolejny nabór (do trzeciej edycji projektu).

Dlatego wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 października b.r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, startujemy o godz. 9.00 w sali nr 10 (parter). Na spotkaniu przedstawimy Wam zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Firma z POWEREM!”.
Link do zgłoszenia znajdziecie TUTAJ.

Zgłoszenia możecie wysyłać do 11 października. W razie pytań dzwońcie —– > 881-551-200
Pamiętajcie, liczba miejsc ograniczona!
Zapraszamy!

Zwiń Rozwiń
10.09.2021

Wydłużone przyjmowanie zgłoszeń do II naboru

Drodzy Młodzi z POWEREM,

bieżący nabór zgłoszeń do projektu “Firma z POWEREM!” zostaje ponownie wydłużony do dnia 20.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w godzinach 9:00 – 15:00:

 1. Osobiście w Biurze Projektu
 2. Drogą mailową
 3. Drogą pocztową

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

Zwiń Rozwiń
30.08.2021

II nabór do projektu “Firma z POWEREM!” zostaje wydłużony.

Nabór do projektu “Firma z POWEREM!” zostaje wydłużony do dnia 13.09.2021r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w godzinach 9:00 – 15:00

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do projektu Realizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników – taka informacja zostanie podana na stronie internetowej projektu co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru.

Zwiń Rozwiń
11.08.2021

Wyniki oceny biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe – I EDYCJA

Drodzy Uczestnicy Projektu (edycja I),
poniżej publikujemy listy z wynikami oceny merytorycznej biznesplanów oraz oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 10 biznesplanów, które uzyskały pozytywny wynik oceny oraz rekomendację do otrzymania wsparcia finansowego.

Serdecznie gratulujemy.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zwiń Rozwiń
04.08.2021

Ogłoszenie II naboru do projektu “Firma z POWEREM!”

Drodzy Młodzi z POWEREM ruszamy z drugim naborem do projektu!

KIEDY STARTUJEMY?
Dokumenty rekrutacyjne możecie składać w terminie 16.08. – 03.09.2021 r. w godz. 9.00-15.00.

JAK?
Wypełniacie prawidłowo FORMULARZ REKRUTACYJNY oraz dołączacie odpowiednie załączniki, tj.:

OBOWIĄZKOWO:

 1. Zaświadczenie z ZUS – wzór
 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik nr 7

Szczegóły znajdziecie w REGULAMINIE REKRUTACJI. Wszystkie pliki są dostępne w zakładce “Dokumenty”.

DOKUMENTY MOŻECIE ZŁOŻYĆ NA TRZY SPOSOBY:

 1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
 2. Drogą mailową na adres: power@ppt.belchatow.pl zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).
 3. Drogą pocztową na adres:
  Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. Ciepłownicza 5
  97-400 BełchatówW przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej (osobiście lub drogą pocztową), powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

GDZIE?
Biuro projektu:
BKPPT Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów

Zwiń Rozwiń
03.08.2021

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia – I EDYCJA

Zamieszczamy aktualizację harmonogramu udzielania wsparcia dla uczestników I edycji projektu “Firma z POWEREM!”

27.07.2021

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o udzielenie wsparcia finansowego

Drodzy Młodzi z POWEREM,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu.

1. Preferowaną formą zabezpieczenia jest weksel z poręczeniem wekslowym (aval).

2. Wymagane jest poręczenie minimum 1 poręczyciela na kwotę miesięcznie minimum 3.500,00 zł brutto.

3. Poręczycielem może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest w wieku do 67 lat;
b) nie ma zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niej postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań;
c) uzyskuje miesięcznie minimum 3.500,00 zł brutto z tytułu:

– zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia biznesplanu, u pracodawcy
nie będącego w stanie likwidacji lub upadłości, nie będąca w okresie wypowiedzenia,
lub
– prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
lub
– posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia biznesplanu.

4. Poręczycielem nie może być:

– współmałżonek Uczestnika projektu pozostający z nim we wspólności majątkowej,
– współmałżonek poręczyciela pozostający z nim we wspólności majątkowej,
– osoba, która udzieliła już poręczenia w innych trwających projektach współfinansowanych przez UE.

5. Ostateczną decyzję w sprawie spełnienia warunków przez poręczyciela podejmuje Realizator Projektu.

Poniżej prezentujemy wzór „Oświadczenia poręczyciela”, które będzie obowiązywało przy zabezpieczeniu umów w momencie uzyskania pozytywnego wyniku z oceny biznesplanu i wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA – wzór

Po pozytywnym rozpatrzeniu biznesplanu i wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, Uczestnik Projektu jest zobowiązany dostarczyć do wglądu:

a) zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy – w przypadku, gdy poręczycielem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę,
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów w roku poprzednim lub kserokopii PIT/CIT za poprzedni rok lub dokument poświadczający dochód/przychód z trzech ostatnich miesięcy – w przypadku, gdy poręczycielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą,
c) decyzję z ZUS/KRUS dot. przyznania świadczenia lub inny dokument potwierdzający jego wysokość – w przypadku, gdy poręczycielem jest osoba będąca na emeryturze/rencie.

Zwiń Rozwiń
21.07.2021

Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych

Zgodnie z wcześniej przekazaną informacją Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu “Firma z POWEREM!” został  zaktualizowany i zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

W zakładce “Dokumenty” znajdują się aktualne i obowiązujące wzory dokumentów.

Zwiń Rozwiń
15.07.2021

Ogłoszenie o naborze biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe – I EDYCJA

W związku z realizacją projektu “Firma z POWEREM!” Realizator projektu ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników I edycji. Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w terminie 26 lipca – 3 sierpnia 2021 r. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UWAGA!!! Regulamin przyznawania środków finansowych został zaktualizowany! Poniżej publikujemy obowiązujące wersje dokumentów.
Dokumentacja obecnie podlega zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (jest to wersja robocza), niemniej prosimy aby przy ubieganiu się o przyznanie wsparcia finansowego korzystać wyłącznie z wyżej wymienionych wzorów. Po uzyskaniu akceptacji, poinformujemy o tym Państwa niezwłocznie.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu “Firma z POWEREM!”
Załącznik nr 1 – Biznesplan
Załącznik nr 2 – Karta Oceny Formalnej Biznesplanu
Załącznik nr 3 – Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu
Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 7a – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
Załącznik nr 7b – Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne
Załącznik nr 8 – Oświadczenia Uczestnika Projektu
Załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Załącznik nr 10 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Załącznik nr 11 – Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Załącznik nr 12 – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zwiń Rozwiń
02.07.2021

Harmonogram bloku szkoleniowo-eksperckiego dla uczestników I edycji

Zamieszczamy harmonogram bloku szkoleniowo-eksperckiego dla uczestników I edycji projektu “Firma z POWEREM!” oraz aktualizację harmonogramu udzielania wsparcia (zmiana w zakresie terminów bloku szkoleniowego).

25.06.2021

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – I EDYCJA

Młodzi z Powerem,
mamy to! Poniżej prezentujemy listy osób zakwalifikowanych do projektu “Firma z POWEREM!” w ramach I naboru oraz listy osób niezakwalifikowanych – listy rezerwowe.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o dostarczenie do Biura Projektu w terminie do 5 lipca br. dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego do udziału w projekcie, tj.:

 1. Oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek (wystawionego z datą bieżącą) celem potwierdzenia statusu na rynku pracy.
 2. Kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy cywilnoprawnej/innego dokumentu, celem potwierdzenia warunku dotyczącego utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU KOBIET
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU MĘŻCZYZN
LISTA REZERWOWA KOBIET
LISTA REZERWOWA MĘŻCZYZN

Zwiń Rozwiń
24.06.2021

Ostateczna lista wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Publikujemy ostateczną listę wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych dla I edycji projektu “Firma z POWEREM!”. Informujemy, iż w przewidzianym terminie nie zostało wniesione żadne odwołanie od oceny merytorycznej.

22.06.2021

Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi aktualizacji Regulaminu Rekrutacji do projektu “Firma z POWEREM!” publikujemy poniżej aktualną wersję Regulaminu. Informujemy, iż zmiany dotyczą zapisów paragrafu 4 regulaminu.

21.06.2021

Skorygowana wstępna lista wyników dla mężczyzn – I EDYCJA

W związku z oczywistą omyłką przy przenoszeniu punktacji z kart oceny do tabeli wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w I naborze do projektu “Firma z POWEREM!” poniżej publikujemy skorygowaną wstępną listę wyników dla mężczyzn.

11.06.2021

Aktualizacja harmonogramu – I EDYCJA

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia dla I edycji projektu “Firma z POWEREM!”

11.06.2021

Zakończenie etapu oceny merytorycznej – I EDYCJA

W związku z zakończeniem etapu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I edycji projektu “Firma z POWEREM!”  poniżej publikujemy wstępne listy z wynikami dla kobiet i mężczyzn.

WSTĘPNA LISTA Z WYNIKAMI – KOBIETY

WSTĘPNA LISTA Z WYNIKAMI – MĘŻCZYŹNI

Osoby, które zgodnie z Regulaminem uzyskały wymagane minimum punktowe z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego i pozytywny wynik oceny zostały skierowane do kolejnego etapu tj. rozmowy z doradcą zawodowym – informacja ta znajduje się na listach wyników.

Poniżej publikujemy harmonogram rozmów z doradcą zawodowym. Prosimy o zapoznanie się i punktualne przybycie oraz zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

HARMONOGRAM ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Zwiń Rozwiń
02.06.2021

Wynik oceny formalnej – I EDYCJA

Informujemy, iż z dniem 01.06.br zakończona została ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do I EDYCJI projektu „Firma z POWEREM!”.

Poniżej zamieszczamy wyniki po ocenie formalnej. Formularze, które uzyskały pozytywną ocenę, zostały skierowane do oceny merytorycznej.

-LISTA-

W związku z wydłużeniem naboru, zmianie ulegnie haromonogram udzielania wsparcia. Wkrótce zamieścimy dla Was aktualizację. Zapoznajcie się z nią i zanotujcie daty w kalendarzu.

Zwiń Rozwiń
24.05.2021

WAŻNE!!! Informacja o zamknięciu I naboru

Zgodnie z §7 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji, którego zapis brzmi: „W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru” z dniem jutrzejszym zamykamy nabór do I edycji projektu „Firma z POWEREM!”.

Dokumentację rekrutacyjną możecie składać do jutra, tj. do 25.05.2021r. do godz. 15.00.

Pamiętajcie! Jeśli przesyłacie dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną obowiązuje Was również powyższa data i godzina wpływu!

Dziękujemy za zainteresowanie projektem.

Zwiń Rozwiń
21.05.2021

Nabór do I edycji projektu “Firma z POWEREM!” został wydłużony do dnia 28 maja br.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w godzinach 9.00-15.00.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do projektu Realizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników – taka informacja zostanie podana na stronie internetowej projektu co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru.

Zwiń Rozwiń
04.05.2021

Harmonogram wsparcia dla I edycji projektu.

Młodzi z Powerem, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia dla I edycji projektu.

Zapoznajcie się z nim i zanotujcie daty w kalendarzu.

PAMIĘTAJCIE: Terminy podane w harmonogramie mogą ulec zmianie! W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.

HARMONOGRAM PRZYZNAWANIA WSPARCIA – I edycja

Zwiń Rozwiń
20.04.2021

Ruszamy z I naborem do projektu!

KIEDY?
Dokumenty rekrutacyjne możecie składać w terminie 04.05.2021 r. – 21.05.2021 r. w godz. 9.00-15.00.

JAK?
Wypełniacie prawidłowo FORMULARZ REKRUTACYJNY oraz dołączacie odpowiednie załączniki (w tym zaświadczenie z ZUS). Szczegóły znajdziecie w REGULAMINIE REKRUTACJI. Wszystkie pliki są dostępne w zakładce “Dokumenty”

Następnie dokumenty możecie złożyć na trzy sposoby:

 1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
 2. Drogą mailową na adres: power@ppt.belchatow.pl zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.
  Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej   bezpiecznym   podpisem   elektronicznym, weryfikowanym  za  pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).
 3. Drogą pocztową na adres:
  Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. Ciepłownicza 5
  97-400 Bełchatów

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

GDZIE?

Biuro projektu:

BKPPT Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów

Zwiń Rozwiń
07.04.2021

Wzory dokumentów rekrutacyjnych

W zakładce “dokumenty” znajdziecie wzory obowiązujących dokumentów rekrutacyjnych.

PAMIĘTAJCIE! O terminie i szczegółach naboru poinformujemy już niebawem! Śledźcie naszą stronę internetową i profil BKPPT na facebooku!

Zwiń Rozwiń
12.03.2021

NEWS! Tacy jesteśmy medialni 🙂

Mówili już o nas w TVP3 Łódź, a teraz projekt “Firma z POWEREM!” pokazują w TVC.

Materiał możecie zobaczyć tutaj

Zwiń Rozwiń
10.03.2021

Drodzy Młodzi z POWEREM!

Dokumenty rekrutacyjne (Regulamin rekrutacji, Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) oraz sposób i termin składania zostaną podane do wiadomości w marcu 2021 roku.

Poniżej znajdziecie info dotyczące przyczyn utraty pracy – zgodnie z FAQ PO WER WUP Łódź:

Zapisy Regulaminu konkursu nie określają przyczyn utraty pracy ani też rodzaju umowy na podstawie której osoba była zatrudniona, a która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Tym samym uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby, którym wygasło zatrudnienie lub je rozwiązały, jak również osoby, które otrzymały wypowiedzenie. Istotne jest, aby przyczyna utraty zatrudnienia była związana ze skutkami pandemii COVID-19.

!!WAŻNE!! Dokumentem potwierdzającym status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP lub osoby biernej zawodowo jest zaświadczenie z ZUS.

WZORY DOKUMENTÓW:

1. Wniosek do ZUS – wydanie zaświadczenia dla wnioskodawcy
2. Wzór zaświadczenia przedłożonego przez ZUS
Ważność takich zaświadczeń wynosi 30 dni od daty wydania.

Projekt „Firma z POWEREM!” realizowany przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zwiń Rozwiń

Witamy Cię na stronie projektu „Firma z POWEREM!”

Skoro tu trafiłeś, to znaczy, że masz powera i możemy wspólnie zacząć przygodę z biznesem! Zapraszamy do zapoznania się z info o projekcie!
Poniżej znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, czytaj to!

Grupa docelowa

Dla kogo ten projekt?
Jeśli masz od 18 do 29 lat i jesteś osobą:

1.BIERNĄ ZAWODOWO (studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych lub osobą na urlopie wychowawczym)
lub
2. BEZROBOTNĄ niezarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy (gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia)

Która:
1. mieszka lub uczy się na terenie jednego z tych powiatów: bełchatowski, opoczyński, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski
2. straciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

tak, ten projekt jest dokładnie dla Ciebie!

Uczestnikami projektu będzie 40 osób (w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn).

Formy wsparcia

„FIRMA Z POWEREM!”, czyli co?

Czyli:
1. dotacje na własną firmę —> 23 050,00 zł
2. comiesięczne wsparcie na 6 pierwszych mscy prowadzenia firmy ——˃ 2 600,00 zł netto;
3. szkolenia z zakresu: prowadzenia firmy, prawa i księgowości, biznesplanu, reklamy i negocjacji.

Dodatkowo:
1. stypendium szkoleniowe,
2. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Cel projektu

GŁÓWNYM CELEM projektu jest stworzenie dla 40 (24K,16M) osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z terenu podregionu piotrkowskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, warunków do podjęcia i utrzymania samozatrudnienia do 06.2023r.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Od 01-02-2021 r. do 30-06-2023 r.

Efekty projektu

Efektem i rezultatem projektu będzie:
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez 40 osób poniżej 30 r.ż.,
– powstanie w podregionie piotrkowskim 40 nowych firm.

Dodatkowo w projekcie:
– 40 osób, podejmie własną działalność gospodarczą;
– 12 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) zostanie objętych wsparciem w programie;
– 2 osoby długotrwale bezrobotne zostaną objęte wsparciem w programie;
– 28 osób biernych zawodowo zostanie objętych wsparciem w programie;
– 2 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, zostaną objęte wsparciem w programie.

PAMIĘTAJ! Mamy tylko 40 miejsc w projekcie, czyli 40 osób założy firmę z POWEREM! Płeć piękna będzie szczególnie mile widziana, zaplanowaliśmy w projekcie 24 miejsca dla kobiet, pozostała 16 to szczęśliwi Panowie!

Firma z powerem

Wartość projektu: 1 982 388,48 PLN, w tym dofinansowanie 1 960 569,06 PLN.

12.07.2021

Regulamin przyznawania środków finansowych

Zwiń Rozwiń

Masz pytania? Dzwoń/pisz:

Biuro projektu:

BKPPT Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów

Projekt “Firma z POWEREM!” realizowany przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020