Oferta

Usługi rozwojowe

Świadczone przez nas doradztwo specjalistyczne obejmuje szeroki zakres usług rozwojowych – od audytów technologicznych, przez systemy jakości, po pozyskiwanie funduszy na realizację projektu.

Posiadamy tradycję i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym szczególnie z Unii Europejskiej.

Usługi jakie świadczymy to (z możliwością pozyskania dofinansowania na świadczenie usług):

 1. Usługi doradcze świadczone na rzecz MŚP
  1. Doradztwo w zakresie strategii:
   • Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa
   • Opracowanie strategii marketingowej
   • Opracowanie strategii kadrowej
   • Opracowanie strategii finansowej
   • Opracowanie strategii technologicznej
   • Analiza wpływu warunków otoczenia na wybór celów strategicznych
   • Opracowanie strategii zaspokojenia oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa
   • Poszukiwanie i wybór najlepszej strategii pod kątem osiągnięcia założonych celów
   • Wsparcie w opracowaniu planów taktycznych
   • Ocena kosztów realizacji różnych wariantów strategii
  2. Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania:
   • Wyznaczenie najlepszych sposobów osiągnięcia celów w określonym czasie
   • Opracowanie systemu nadzoru realizacji bieżących zadań w przedsiębiorstwie
   • Opracowanie systemu i procedur korygowania wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bieżącą działalności przedsiębiorstwa
   • Opracowanie optymalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
   • Ustalanie sposobów wykonania planowanych zadań poprzez określenie dostępu do zasobów
   • Podniesienie efektywności wykorzystania potencjału pracowników
   • Analiza oraz optymalizacja wykorzystania zasobów materialnych i minimalizacji strat
   • Analiza ryzyka i określenie sposobów jego eliminacji w zakresie osiągania założonych celów przedsiębiorstwa.
  3. Doradztwo w zakresie marketingu i promocji:
   • Badanie rynku, w tym zapotrzebowania na produkt (wyrób/usługę)
   • Badania oczekiwań klientów pod kątem cech i funkcjonalności projektowanego wyrobu/usługi
   • Wsparcie w dokonaniu segmentacji rynku i wyborze docelowej grupy klientów, stworzenie odpowiadającej im oferty produktu/usługi
   • Opracowanie planu wykorzystania własności intelektualnej jako elementu marketingu (np. znak towarowy)
   • Opracowanie kampanii marketingowej/promocyjnej
   • Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych.
  4. Doradztwo w zakresie logistyki:
   • Optymalizacja organizacyjna i finansowa transportu w przedsiębiorstwie
   • Opracowanie systemu monitorowania dostaw surowców, podzespołów i produktów
   • Opracowanie systemu przewozu pasażerów
   • Opracowanie systemu zabezpieczenia transportu
   • Doradztwo w zakresie pakowania/ konfekcjonowania i transportu towarów/produktów niebezpiecznych
   • Opracowanie logistyki procesów produkcyjnych/usługowych
   • Analiza i optymalizacja logistyki zaopatrzenia
   • Analiza i optymalizacja logistyki zbytu gotowych wyrobów
   • Doradztwo w zakresie realizacji zasady „6R” logistyki – właściwe produkty, ilość, miejsce, termin, jakość, koszty.
  5. Doradztwo w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych i świadczenia usług:
   • Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług
   • Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług
   • Doradztwo w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych
   • Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług
   • Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług
   • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami
   • Wsparcie w opracowaniu standardów świadczenia usług
   • Doradztwo w opracowaniu i wdrożeniu systemu kontroli jakości
   • Wsparcie w opracowaniu procesów produkcji/dystrybucji/świadczenia usług
   • Doradztwo w wyborze i organizacji sposobów/systemów magazynowania w przedsiębiorstwie.
   • Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka i określeniu sposobów jego eliminacji w zakresie realizacji poszczególnych elementów procesów produkcyjnych /dystrybucyjnych/świadczenia usług
  6. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich:
   • Wsparcie przedsiębiorstwa w przekształceniu zasobów kadrowych w związku z planowanym rozwojem
   • Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i ich uzupełnienia
   • Wsparcie w opracowaniu planu optymalizacji zatrudnienia i docelowej struktury kadrowej
   • Wsparcie w przygotowaniu procesu rekrutacji (w tym np. określenie potrzeb personalnych i budowanie profilu kompetencyjnego kandydatów, opracowanie specyfikacji wymagań, przygotowanie profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej)
   • Wsparcie w dokonaniu analizy metod zarządzania zasobami ludzkimi, budowa systemu adekwatnego do wielkości i profilu działania przedsiębiorstwa
   • Doradztwo w zakresie marketingu wewnętrznego
   • Doradztwo w zakresie opracowania ścieżki kariery pracowników
   • Diagnozowanie, określenie potrzeb szkoleniowych i doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zespole
   • Wsparcie w opracowaniu planu rozwoju kadr i struktury delegacji kompetencji
   • Wsparcie w opracowaniu systemu motywacyjnego pracowników.
  7. Doradztwo techniczne i technologiczne:
   • Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii
   • Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa
   • Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie
   • Doradztwo w zakresie metod testowania wydajności i funkcjonalności systemów/technologii i ich optymalizacja
   • Wsparcie w określeniu założeń do projektu technicznego
   • Konsulting infrastrukturalny
   • Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami technicznymi
   • Wsparcie przy określeniu zakresu nadzoru techniczno-technologicznego
   • Wsparcie w opracowaniu systemu monitorowania i testowania wydajności systemów związanych z procesem produkcyjnym
   • Przeprowadzenie audytu innowacyjności.
  8. Doradztwo w zakresie transferu i wdrażania wiedzy i innowacji:
   • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych
   • Audyt technologii
   • Standaryzacja jakości
   • Zarządzanie laboratoriami testującymi / certyfikującymi
   • Organizacja zarządzania wiedzą i technologią, opracowania planu
   • Audyt własności intelektualnej
   • Analiza patent landscape
   • Analiza freedom to operate
   • Audyt działalności B+R
   • Audyt wzorniczy
   • Doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego
   • Uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej
   • Ocena potencjału komercyjnego i technicznego rozwiązań
   • Budowa ścieżek komercjalizacji
   • Wycena rozwiązań
   • Usługi brokerskie dla przedsiębiorstw
  9. Doradztwo w obszarach społecznej odpowiedzialności:
   • Audyt potrzeb w zakresie CSR
   • Opracowanie strategii w zakresie CSR
   • Weryfikacja i uaktualnienie istniejącej w przedsiębiorstwie strategii CSR
   • Wsparcie w doborze rozwiązań i narzędzi CSR
   • Wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu kodeksu etyki w przedsiębiorstwie
   • Analiza i ocena działań komunikacyjnych i propozycja możliwości zmiany/uzupełnienia funkcjonującego modelu
   • Wsparcie wdrożenia raportowania CSR
   • Wsparcie wdrożenia rozwiązań CSR we współpracy z interesariuszami
   • Wsparcie w zakresie problemów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwo.
 2. Usługi doradcze świadczone na rzecz MŚP do 24 miesięcy od daty rejestracji
  1. Usługi w zakresie preinkubacji:
   • Mentoring (jako sposób realizacji usług – jak dalej)
   • Opracowanie skali przedsięwzięcia
   • Analiza ryzyka
   • Analiza pozafinansowych zasobów posiadanych / niezbędnych do pozyskania
   • Opracowanie harmonogramu dalszych działań
   • Opracowanie wstępnego budżetu przedsięwzięcia
   • Dobór możliwych źródeł finansowania
   • Opracowanie planu marketingowego
   • Ocena przedsięwzięcia pod względem możliwości odniesienia sukcesu rynkowego
   • Opracowanie biznesplanu / studium wykonalności
   • Ocena możliwości znalezienia odpowiedniego inwestora, zainteresowanego wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia
   • Przygotowanie foldera informacyjnego – teasera
   • Pomoc w pierwszych rozmowach i kontaktach z potencjalnym inwestorem.
  2. Usługi w zakresie wsparcia formalizacji prowadzenia działalności:
   • Wsparcie w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej
   • Wsparcie w zakresie wyboru formy opodatkowania
   • Wsparcie w procedurze rejestracyjnej.
  3. Usługi we wczesnej fazie prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności w aspektach formalnych, prawa pracy i finansowych (ZUS, obciążenia podatkowe etc.)