Otwieram firmę

Silni w biznesie

18.03.2021

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – II edycja

Szanowni uczestnicy II edycji projektu “Silni w biznesie” poniżej publikujemy listę rankingową po ocenie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE – LISTA RANKINGOWA

W związku z uzyskaniem zgody WUP Realizator projektu podjął decyzję o przyznaniu większej niż zakładano ilości wsparć przedłużonych (tj. 7, a nie jak zakładano 6 uczestnikom).

Z osobami, których wnioski otrzymały rekomendację do wsparcia zostanie podpisany aneks do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej. O szczegółach będziemy na bieżąco informować.

Zwiń Rozwiń
29.01.2021

Harmonogram przyznawania wsparcia pomostowego przedłużonego – II edycja

19.10.2020

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – I edycja

14.09.2020

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów – II edycja

03.09.2020

Wstępne wyniki oceny biznesplanów – II edycja

27.08.2020

Harmonogram przyznawania wsparcia pomostowego przedłużonego – I edycja

15.07.2020

Harmonogram bloku szkoleniowo-doradczego – II edycja

07.07.2020

Listy rankingowe i rezerwowe do projektu – II edycja

Ostateczne wyniki dla II edycji projektu “Silni w biznesie”

30.06.2020

Wstępne wyniki rekrutacji po dwóch etapach oceny merytorycznej – II edycja

23.06.2020

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II edycja

23.03.2020

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów – I edycja

17.03.2020

Wstępne wyniki oceny biznesplanów – I edycja

05.02.2020

Harmonogram bloku szkoleniowo-doradczego – I edycja

03.02.2020

Listy rankingowe i rezerwowe do projektu – I edycja

Ostateczne wyniki dla I edycji projektu “Silni w biznesie”

24.01.2020

Wstępne wyniki rekrutacji po dwóch etapach oceny merytorycznej – I edycja

17.01.2020

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – I edycja

Projekt „SILNI W BIZNESIE” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest stworzenie dla 32 osób bezrobotnych (20 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu bełchatowskiego, pajęczańskiego oraz łaskiego warunków do podjęcia i utrzymania samozatrudnienia do 07.2021 r.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 32 osób planując rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria:

 1. bezrobotne (zarejestrowane w PUP i niezarejestrowane, ale niepracujące i aktywnie poszukujące pracy);
 2. w wieku 30 lat i więcej,
 3. zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim,
 4. znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, spełniające jedno z poniższych warunków:
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do grup wymienionych w pkt. a-e, stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników.
FORMY WSPARCIA:
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze – 60 h szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności i 10 h doradztwa indywidualnego; 
 • Wsparcie finansowe jednorazowa dotacja w  wysokości 23.050,00 zł,
 • Wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości 2.100,00 zł przez 6 miesięcy 
 • Wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 2.100,00 zł przez kolejne 6 miesięcy
DODATKOWO:
 • stypendium szkoleniowe, 
 • zwrot kosztów dojazdu.
REKRUTACJA:

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach.

 • I edycja – grudzień 2019/styczeń 2020 – wybór 16 uczestników projektu (w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn, min. 10 osób z powiatów pajęczańskiego i łaskiego),
 • II edycja – maj/czerwiec 2020 – wybór 16 uczestników projektu (w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn, min. 10 osób z powiatów pajęczańskiego i łaskiego).

PLANOWANE EFEKTY

 • 32 osoby bezrobotne objęte wsparciem w programie,
 • 24 osoby pozostające bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 24 osoby, które podjęły działalność gospodarczą, 
 • 24 utworzone miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

TERMIN REALIZACJI ROJEKTU: 01.11.2019 – 31.07.2021

Masz pytania? Dzwoń/pisz:

tel. 533305803

Biuro projektu:

BIURO PROJEKTU

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów
www.ppt.belchatow.pl

Projekt „SILNI W BIZNESIE” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.