Współpraca

Partnerstwa

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców świadczących usługi okołobiznesowe, organizacje gospodarcze (izby handlowe, kluby biznesu, stowarzyszenia), uczelnie wyższe, jednostki z sektora B+R, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, które działają tak jak BKPPT na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podniesienia standardów obsługi biznesowej, promocji dobrych praktyk w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.

Dotychczas współpracowaliśmy i nadal współpracujemy m.in.:

  1. Dnia 1 kwietnia 2011 roku został podpisany list intencyjny z Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, w którym wyrażono chęć współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, organizowania oraz realizowania przedsięwzięć mających na celu propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie nauczania.
  1. Dnia 13 lutego 2013 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo Technologicznym. Porozumienie umożliwia współdziałanie na rzecz rozwoju innowacji w Regionie Łódzkim,  stwarza nowe możliwości inicjowania i realizacji wspólnych projektów.
  1. Województwem Łódzkim – współpraca służąca wzmocnieniu potencjału gospodarczego regionu, uzyskaniu efektu synergii w realizowanych działaniach, wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści w zakresie tej działalności.
  1. Regionalne Centrum Inteligentnej Energii – (RCIE) – partner na rzecz implementacji ekologicznych technologii.